Protecţia mediului

ÎN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATĂ PRIN OUG 38/2022 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ URMATOARELE:


========================================

   DEPOZITAREA GUNOIULUI ESTE STRICT INTERZISĂ!
   Conform OUG 92/2021 art. 20 alin. (3), (4) şi (5) abandonul şi depozitarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă .  Constitue contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de la 10.000 la 20.000 pentru persoanele fizice şi de la 50.000 la 70 000 lei pentru persoanele juridice.
În plus maşina cu care s-au trasportat deşeurile e confiscată iar pe cheltuiala contravenientului se realizeaza curăţarea terenului şi eliminarea deşeurilor conform legislaţiei de mediu în vigoare.


========================================

Articolul 17 alineatul 4

   Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

========================================

Articolul 17 alineatul 7

   Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.


========================================

Articolul 20
(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.
(5) Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.
(6) Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

ABANDONAREA DEŞEURILOR VA FI SANCŢIONATĂ CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE ŞI DE LA 50000-70000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B)
INCENDIEREA, ÎNGROPAREA SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSEŞTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA.


========================================

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor